ข่าวประกวดราคา

(ร่างคุณลักษณะสำหรับการประกวดราคา) จ้างก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่การเกษตรศูนย์ฝึกเกษตร (ซำไก่เขี่ย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

(ร่าง) คุณลักษณะสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่การเกษตรศูนย์ฝึกเกษตร (ซำไก่เขี่ย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย วงเงินงบประมาณ  803,000.- บาท
(แปดแสนสามพันบาทถ้วน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีความประสงค์จะประกาศ(ร่าง)คุณลักษณะสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่การเกษตรศูนย์ฝึกเกษตร (ซำไก่เขี่ย) ผู้สนใจสามารถวิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  ในระหว่างวันที่ 17 – 22 กันยายน 2563 โดยส่งเอกสาร/ข้อวิจารณ์ได้ที่งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 อีเมลล์ invent@lru.ac.th สอบถามเพิ่มเติมโทร 042-835223-8 ต่อ 41117 หรือ 41118

  1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่เกษตร ศูนย์ฝึกเกษตร (ซำไก่เขี่ย)
  2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่เกษตร ศูนย์ฝึกเกษตร (ซำไก่เขี่ย)
  3. เอกสาร บก.01