ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมกรรมการงานตรวจสอบภายในประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2563


งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. งานตรวจสอบภายใน จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พิจารณาแผนการตรวจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดส่งให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเข้าตรวจสอบ และที่ประชุมมีการพิจารณณาเรื่องกฏบัตรงานตรวจสอบภายใน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของงานตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยรับทราบ

จัดการประชุม ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi