ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.เลย รับโล่ห์ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับโล่ห์ เป็นสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ พลดาหาร ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นตัวแทนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับโลห์เป็นสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ จากนายบรรจง สุรพุทธ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้มอบ และถ่ายภาพร่วม

ในพิธีไหว้ครูช่าง บวงสรวงพระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563 “รวมใจบูชาครู เชิดชูบูรพาจารย์” ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi