วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่การเกษตรศูนย์ฝึกเกษตร (ซำไก่เขี่ย)

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่การเกษตรศูนย์ฝึกเกษตร (ซำไก่เขี่ย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๘๐๓,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสามพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๓,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสามพันบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และยื่นเสนอราคาในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 24 กันยายน 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563

 

1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่การเกษตรฯ  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

2 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่การเกษตรฯ  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<