ข่าวประกวดราคา

(ร่างคุณลักษณะสำหรับการประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ร่างคุณลักษณะสำหรับการประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,827,800.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีความประสงค์จะประกาศ(ร่าง) ร่างคุณลักษณะสำหรับการประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระหว่างวันที่ 16 – 21 ตุลาคม 2563 โดยส่งเอกสาร/ข้อวิจารณ์ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 อีเมล inven@lru.ac.th สอบถามเพิ่มเติมโทร 042-835224–8 ต่อ 41117–8 โทรศัพท์สายตรง 042-808016

  1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. แบบรูปรายการงานปรับปรุงหอพักนักศึกษา 1 >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
  4. แบบรูปรายการงานปรับปรุงหอพักนักศึกษา 2 >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
  5. เอกสาร บก.01