ข่าวกิจกรรม โครงการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าแถวตรวจสุขภาพร่างกาย บริเวณอาคารหน้าสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แล้วเดินมายังจุดตรวจสอบรายชื่อ ตรวจความถูกต้องเครื่องแต่งกาย ก่อนเดินแถวเข้าห้องประชุมเตรียมบัณฑิต ต้องทิ้งหน้ากากอนามัยลงถังขยะแล้วล้างมือด้วยเจลแฮอกอฮอล์ และรับหน้ากากอนามัยใหม่

ภายในหอประชุมเตรียบัณฑิต คณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดำเนินการตรวจสอบรายชื่อ จำนวนบัณฑิตอีกครั้ง และแบ่งจำนวนบัณฑิตตามจำนวนเก้าอี้บนห้องประชุมมหาวชิราลงกรณ เจ้าหน้าที่ตรวจค้นสิ่งแปลกปลอม สิ่งของ ในตัวบัณฑิตชาย ยัณฑิตหญิง และความถูกต้องการแต่งกายบัณฑิต สีผม ทรงผม โดยเฉพาะบัณฑิตที่เป็นข้าราชการตำรวจ ทหาร จากนั่นแจกอาหารและน้ำให้รับประทาน

ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เดินออกจากห้องประชุมเตรียมบัณฑิต ผ่านเครื่องตรวจโลหะ ขานชื่อ นามสกุล ต่อคณะกรรมการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ตรวจสอบรายชื่อ จำนวนบัณฑิตก่อนเข้าห้องประชุมมหาวชิราลงกรณ นั่งตามลำดับแถว และกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ขานนามบัณฑิต คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และแขกผู้มีเกียรตินั่งประจำตำแหน่ง รอหมายเวลาเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จเข้าภายในห้องประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ แล้วประทับพระราชอาสน์ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กราบบังคมทูล ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มีมติทูลเกล้าฯ ถวาย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนาศาสตร์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคณให้แผ่ไพศาล เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เข้ารับพระราชทานปริญญา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กราบบังคมทูลเบิกบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายนิพัทธ์กรณ์ ด่านวิบูลย์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ เป็นผู้ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กราบบังคมทูลเบิก ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้ารับปริญญา เพื่อพระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในลำดับต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กราบบังคมทูลเบิกบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตัวแทนบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระพักตร์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ และเสด็จฯ กลับพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยระดับ ดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตัวแทนบัณฑิตขึ้นบนเวทีถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุ จำนวน 5 รูป เสร็จพิธีการ

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้ารับรับพระราชทานปริญญาบัตร ปริญญาตรี จำนวน 1,182 คน ปริญญาโท จำนวน 20 คน ปริญญาเอก จำนวน 5 คน

บรรยากาศบัณฑิตเข้าแถวรอตรวจร่างกาย
คณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อ จำนวนบัณฑิต
นำบัณฑิตเข้าหอประชุมเตรียม ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2
แจกอาหารและน้ำให้บัณฑิตรับประทาน
โหลดบัณฑิตเข้าห้องประชุมมหาวชิราลงกรณ ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3
บรรยากาศภายในห้องประชุมวชิราลงกรณ
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มรภ.เลย
พิธีพระราชทานปริญยาบัตร ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3 ช่วงที่ 4 ช่วงที่ 5 ช่วงที่ 6 ช่วงที่ 7
ตัวแทนบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ
บัณฑิต ป.เอก ป.โท เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและคณาจารย์
บรรยากาศตั้งแถวรอส่งเสด็จกลับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จกลับ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi