คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และปฐมนิเทศ นศ.สหกิจศึกษา


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดจัดโครงอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะในการแก้ไขปัญหาให้กับสถานประกอบการ และปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องเรียน 28203 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ (อาคาร 28)

กำหนดการ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi