วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 5, 2023
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มรภ.เลย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 10/2563


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยราชภัฏเลย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียน 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยราชภัฏเลยเลย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 10/2563 มี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ในวาระเรื่องเสนอเพื่อทราบ รายงานงบประมาณรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานการขอใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพครูของนรักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าปีการศึกษา 2555 และ 2556 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น รายงานสถานภาพหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปราับปรุง พ.ศ. 2556-2564 รายงานการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงายผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

และวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การพิจารณาแต่งตั้งประธานและรองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การขออนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี การพิจารณาร่างกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (เพิ่มเติม) การพิจาณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง 2564) และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2564) การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) การพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง 2564) การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง 2564)

และการพิจารณาขออนุมัติร (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) และรับฟังข้อเสนอแนะเชิงพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

คลิกภาพบรรยากาศการประชุม
ช่วงที่ 1
ช่วงที่ 2

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi