ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 8/2563


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมสภวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 8/2563 ติดตามรายงานผลการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และติดตามรายงานสถานภาพหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 – 2564 และพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบและผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi