วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มรภ.เลย ครั้งที่ 1/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ สุรียธนาภาส อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2566 มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ สุรียธนาภาส อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการเข้าร่วมครบองค์ประชุม มีเรื่องเสนอเพื่อทราบหารปรับแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานสรุปผลการประเมินตนเองเป็นระยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รายงานผลการประเมินผลการประเมินผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา สอบทานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) การพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี พ.ศ. 2565

การประชุมจัด ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi