ข่าวประกวดราคา

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา  ลานจอดรถ อาคาร ๒๓

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา  ลานจอดรถ อาคาร ๒๓ ตำบลเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e–bidding) ” 

      ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษรในระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน  2563  ถึงวันที่  23 พฤศจิกายน  2563  (3 วันทำการ) ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th
(2) โทรสาร 0-4281-1143
(3) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ

เอกสารเพิ่มเติมงานจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการศิลปศึกษาลานจอดรถ อาคาร 23 

  1. ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการศิลปศึกษาลานจอดรถ อาคาร 23
    >>อ่านเอกสารเพิ่มเติม<<
  2. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการศิลปศึกษาลานจอดรถ อาคาร 23
    >>อ่านเอกสารเพิ่มเติม<<
  3. แบบรูปรายการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการศิลปศึกษาลานจอดรถ อาคาร 23
    >>อ่านเอกสารเพิ่มเติม<<
  4. ราคากลาง บก.01  >>อ่านเอกสารเพิ่มเติม<<

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดของร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ได้ที่เว็บไซต์