ไม่มีหมวดหมู่

มรภ.เลย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 11/2563


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยราชภัฏเลย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียน 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยราชภัฏเลยเลย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 11/2563 มี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ในวาระเรื่องเสนอเพื่อทราบ รายงานงบประมาณรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 รายงานโครงการวิศวกรสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานสถานภาพของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556-2564

วาระเรื่องเสนอเพื่อพิจาณา ขออนุมัติให้ปริญญาตรี การขออนุมัติปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร การพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ การขออนุมัติ(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคลให้ดำรงค์ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การขอแต่งตั้งืั้ปรึกษาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การพิจารณาผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 การขออนุมัติ(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

และการพิจารณาหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2564 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตร สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และข้อเสนอแนะเชิงพัฒนามหาวิทยาลัยจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi