ข่าวประกวดราคา

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1,2,3 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1,2,3 ตำบลเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e–bidding) ” 

                   ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน  2563  ถึงวันที่ 3 ธันวาคม  2563  (3 วันทำการ)  ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th
(2) โทรสาร 0-4281-1143
(3) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดของร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ได้ที่เว็บไซต์

  1. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1,2,3 >>อ่านเอกสารเพิ่มเติม<<
  2. เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1,2,3 >>อ่านเอกสารเพิ่มเติม<<
  3. ราคากลาง บก.01 จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1,2,3 >>อ่านเอกสารเพิ่มเติม<<