ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อพนักงานราชการที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติในตำแหน่งที่สมัคร ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ และประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานราชการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 จึงประกาศรายชื่อพนักงานราชการที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และกำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งนักวิจัย ระดับปฏิบัติการ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา คือนางสุพัตรา   จันทร์รอด
2. ตำแหน่งนักวิขาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัดงานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี คือนางปราณี   อาจแก้ว
3. ตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี คือนายพงษ์พิพัฒน์   ไกรศรีวรรธนะ
2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัวให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ การรายงานตัวให้นำเอกสารและหลักฐาน เพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

<<อ่านประกาศ>>