ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0299/2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จำนวน 4 ร้าน และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ไปแล้ว นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้า
และบริการ ที่ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้
ร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ
1. บริเวณชั้น 2 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19) ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นางสาวสุพัตรา นันทนา
2. บริเวณห้อง 103 ชั้น 1 อาคารภูคำ ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
3. บริเวณชั้น 1 อาคารที่พักอาจารย์ (อาคาร 21) ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
4. บริเวณชั้น 1 ศูนย์วิทยบริการ ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก มาทำสัญญาในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
เวลา 10.30 น. ณ ห้องงานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องชำระค่าหลักประกันสัญญาและค่าหลักประกันความเสียหาย เป็นเงินสด จำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ในวันทำสัญญา กรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่มาดำเนินการทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะตัดสิทธิ์และดำเนินการตามลำดับต่อไป และให้ผู้ประกอบการฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด และเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัยฯ

<<อ่านประกาศ>>