ข่าวประกวดราคา

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติ แบบจอสัมผัส จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติ แบบจอสัมผัส จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

 

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระหว่างวันพุธที่  6 มกราคม 2564 ถึงวันจันทร์ที่  11 มกราคม  2564  (3 วันทำการ)ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ โดยส่งข้อมูลมาทาง

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ
(2) โทร. 042-808016 หรือ
(3) โทรสาร 0-4281-1143

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติ แบบจอสัมผัส  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติ แบบจอสัมผัส  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติ แบบจอสัมผัส  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 ซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติ แบบจอสัมผัส  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<