ข่าวทุนการศึกษาข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับทุนมูลนิธิ นายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 15 ตุลาคม 2564 ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ เว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา www.std.lru.ac.th ที่ผ่านมานั้น
บัดนี้ กำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งปีการศึกษา 2564 ดังรายชื่อต่อไปนี้

<<อ่านประกาศ>>