ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย ได้รับการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้การได้มาซึ่งรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2555
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 14 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2555 เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ที่มีความเหมาะสมดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงออกประกาศการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การให้ได้มาซึ่งรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมดำรงตำแหน่งอธิการบดี
1.1 การรับสมัครทั่วไป รับสมัครทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
1.2 การเสนอชื่อจากส่วนราชการในมหาวิทยาลัย เสนอชื่อได้ส่วนราชการละไม่เกิน 2 ชื่อ
2. ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งมีส่วนราชการดังต่อไปนี้
2.1 คณะครุศาสตร์                                       2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         2.4 คณะวิทยาการจัดการ
2.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม              2.6 สำนักงานอธิการบดี
2.7 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     2.8 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2.9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    2.10 สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.11 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป     2.12 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น
2.13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3. บุคลากร หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีสัญญาจ้างไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และหมายความรวมถึงพนักงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4. วิธีการรับสมัครและรับเสนอชื่อ
4.1 การสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารประวัติ ผลงาน นโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่กองเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
4.2 การเสนอชื่อจากส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หัวหน้าส่วนราชการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตามใบเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหากำหนด ที่กองเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่วันที่ 26 – 31 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

<< อ่านประกาศ>>
<< ใบสมัคร>>
<< ใบเสนอชื่อ>>
<<ประวัติและผลงานนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย>>
<< คำยินยอม>>