วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กำหนดการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย ได้รับการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2555 “เมื่อตำแหน่งอธิการบดีว่างลงก่อนครบวาระ หรือวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี เหลือเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามข้อบังคับนี้…”
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 14 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2555 และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 001/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<< อ่านประกาศ>>