ข่าวทุนการศึกษา

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงาน


กองพัฒนานักศึกษา รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน)

นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถรับแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนและส่งใบสมัครขอรับทุนดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ในเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตกฤษ์และวันหยุดชดเชย ที่ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi