ข่าวทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบทุนการศึกษาจากชมรมศิษย์เก่ารุ่นบุกเบิก วิทยาลัยครูเลย แก่นักศึกษา 15 ทุน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบทุกการศึกษาจากชมรมศิาย์เก่าวิทยาลัยครูเลย แก่นักศึกษา 15 ทุน

เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาที่ได้รับพิจารณารับทุน เข้ารับมอบทุนจากชมรมศิษย์รุ่นบุกเบิกวิทยาลัยครูเลย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นผู้มอบ จำนวน 15 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รายชื่อผู้ได้รับทุนจากชมรมศิษย์รุ่นบุกเบิกวิทยาลัยครูเลย
นางสาวสุธีมน แก้วบุตดา สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
นางสาวเบญจลักษณ์ ศรีวิชัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
นางสาวนิภาวัณย์ พิลัย สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
นายวิรัตน์ ดาธรรม สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
นางสาวนิตยา ทองม่อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
นางสาวกนกวรรณ สมพาร สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวชมพูนุช วังคีรี สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวบุณยาพร เคนคำ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวปิยดา จำปาแสง สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
นางสาวสุภารักษ์ เนตรนี สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
นางสาวมินตรา เชื่อเมือง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวอักษรสวรรค์ โคตรจันทร์ สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์
นางสาวสุปราณี สายสิม สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์
นางสาวภาฝัน เหลาบับภา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวอินทิรา แสนหาญ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi