ข่าวทุนการศึกษา

หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับปริญญาตรี ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ อันเนื่องมาจากความเดือดร้อนเพราะประสบปัญหาวิกฤต ทางการเงินซึ่งเกี่ยวเนื่องกับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักศึกษา ด้วยการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉิน ไทยช่วยไทย เพื่อให้การกู้ยืมเงินจากกองทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
1.1 ผู้ขอกู้ยืมเงินต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคเรียนที่ยื่นขอกู้ยืมเงินฯ และมาศึกษาเล่าเรียนโดยปกติเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
1.2 เป็นนักศึกษาที่มีความเดือดร้อน และความจำเป็นฉุกเฉินเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเงินที่ใช้จ่ายใน การดำเนินชีวิตประจำวันของนักศึกษา
1.3 ต้องเป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี และไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย หรือระหว่าง ถูกสอบสวนวินัยของนักศึกษา
1.4 ผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA. ภาคเรียนที่ยื่นกู้ยืมเงินฯไม่ต่ำกว่า 2.00
1.5 ต้องไม่เป็นผู้ที่มีหนี้ค้างชำระการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ของภาคเรียน ที่ผ่านมาหรือมีประวัติไม่ชำระหนี้ตามสัญญาที่เคยทำเรื่องกู้ยืมฯ ไว้
1.6 นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. และ นักศึกษาที่ได้รับทุนอื่น ๆ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องไม่สามารถยื่นขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงิน ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ยกเว้นนักศึกษาที่กู้ยืมเงินเฉพาะค่าครองชีพจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อ การศึกษา กยศ. และ กรอ. สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยได้
2. หลักฐานประกอบการยื่นขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม จำนวน 1 ฉบับ
2.2 ใบรายการลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนนั้นๆ จำนวน 1 ฉบับ
2.3 สำเนาใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA. จำนวน 1 ฉบับ
2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม จำนวน 1 ฉบับ
2.5 สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม จำนวน 1 ฉบับ
2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ฉบับ
2.7. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ฉบับ
3. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการชำระเงินคืน และการตัดสิทธิ์ให้กู้ยืมเงินจากกองเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
3.1 ให้กู้ยืมเงินและชำระเงินคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับเงินกู้ยืมโดยผ่อนชำระเงินคืนเป็นรายเดือน และหรือชำระคืนทั้งหมดเต็มจำนวนครั้งเดียวตาม ข้อตกลงในสัญญา
3.2 ให้กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย
3.3 ให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นความจำเป็นฉุกเฉิน
3.4 การให้กู้ยืมเงินครั้งละไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บในแต่ละภาคเรียน
3.5 กรณีที่นักศึกษาไม่ชำระเงินยืมคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยฯ จะระงับผลการศึกษาในภาคเรียนนั้น และจะไม่เสนอชื่อเพื่อขออนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจนกว่านักศึกษาจะชำระเงินยืมคืนจนครบตามจำนวนเงินที่ทำสัญญาฯกู้ยืมไป
3.6 กรณีที่นักศึกษาเคยกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยไปแล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือชำระคืน เงินยืมไม่ตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด และคืนไม่ครบตามจำนวนเงินที่ยืม นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินในครั้งต่อไป
4. ระยะเวลาดำเนินการ
4.1 นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ สามารถรับแบบคำขอกู้ยืมเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 ธันวาคม 2564
4.2 ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยพร้อมหลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงินฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30–16.30 น. ตามวันเวลาราชการ ณ ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4.3 ประกาศผลการพิจารณาการให้กู้ยืมฯ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ และทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย http://www.lru.ac.th , http://www.std.lru.ac.th

<<อ่านประกาศ>>

<< ใบแบบคำขอกู้ยืมเงินฉุกเฉิน>>