ข่าวกิจกรรม โครงการ

การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เลย ครั้งที่ 1

คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการประกวดงานวิจันและนวัตกรรมสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแนวคิดพัฒนางานสหกิจศึกษาในระดับคณะ ในปี 2563 แก่นักศึกษาที่เข้าฝึกงานแบบสหกิจศึกษา จำนวน 25 คน จากสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ต้องพัฒนากระบวนการทำวิจัย เกิดนวัตกรรมในสถานประกอบการ เสริมศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพด้านวิชาการ และการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา และสร้างแรงจูงใจแก่รุ่นน้องที่จะก้าวเข้ามาฝึกงานในรูปแบบสหกิจศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดโครงการประกวดครั้งนี้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและได้รับการนิเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณาจารย์ควบคุมการทำวิจัยหรือนวัตกรรมของนักศึกษาสหกิจศึกาา และนักศึกษาสหกิจศึกษาคณะที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องส่งรูปเล่มงานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 1 เล่ม ให้ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 23 มีนาคม 2564

คลิกอ่านรายละเอียดการประกวด หน้าที่ 1 หน้าที่ 2

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi