วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มรภ.เลย จัดประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 3/2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับรายงานสถานภาพหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556-2564 และพิจารณาเสนอการให้ปริญญาระดับปริญญาตรี

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 3/2564 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธาน มีกรรมการสภาวิชการเข้าร่วมการประชุมในห้องประชุมและร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ รับรายงานสถานภาพหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง พิจารณาเสนอการให้ปริญญาระดับปริญญาตรี การพิจารณาข้อกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และการพิจารณาร่างพระราชกฤษฏีกาว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และรับข้อเสนอแนะเชิงพัฒนามหาวิทยาลัลจากกรรมการสภาวิชาการ

จัดประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi