ข่าวประกวดราคา

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนศิลปศึกษา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนศิลปศึกษา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระหว่างวันที่  20 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม  2564  (3 วันทำการ) ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยส่งข้อมูลมาทาง

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ
(2) โทร. 042-808016 หรือ
(3) โทรสาร 0-4281-1143

1.ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนศิลปศึกษา >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.ร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนศิลปศึกษา >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนศิลปศึกษา >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนศิลปศึกษา  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<