ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูล ได้แก่ บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 4,241,888.-บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)  ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566

 

>>ดูประกาศผู้ชนะเสนอราคา<<