ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ สุรียธนาภาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมชโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi

简体中文Englishไทย