ข่าวรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มรภ.เลย ปี 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดให้ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อให้ผู้มีความประสงค์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จึงเปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) โดยปฏิบัติตามมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดเลย

เปิดรับสมัคร วันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ผู้สมัครต้องดำเนินการสมัครก่อนสอบ) ชำระค่าสมัคร คนละ ๕๐๐ บาท สมัครด้วยตนเองทางออนไลน์ที่ https://bit.ly/2T7bXsN

ติดต่อชำระค่าสมัคร ในวันและเวลาราชการ ก่อนวันสอบ ณ งานการเงิน ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น

คลิกโหลดอ่านประกาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi