ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

26 มิถุนายนนี้ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564

โดยมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการการปฐมนิเทศผ่านการประชุมทางไกลแบบออนไลน์ (Video Conference) ด้วย Google Meet Application ทางเว็บไซต์ https://meet.google.com/mnk-ywao-dpb หรือ QR Code เพื่อให้การปฐมนิเทศนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจของนักศึกษาแต่ละคนนำไปพัฒนาตนเอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงให้นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา ดังกล่าวโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน

หากใช้อุปกรณ์มือถือ สามารถโหลดแอพ google meet ได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=th&gl=US

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi