วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ประกอบการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประเภทร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ จำนวน 2 ร้าน ดังนี้
1.1 ร้านให้บริการเสริมสวย ทำผม บริเวณห้อง 103 ชั้น 1 อาคารภูคำ เพลส จำนวน 1 ร้าน พื้นที่ขนาด 56 ตารางเมตร อัตราค่าใช้พื้นที่ 4,000 บาทต่อเดือน
1.2 ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณชั้น 1 ศูนย์วิทยบริการ จำนวน 1 ร้าน พื้นที่ประมาณ 90 ตารางเมตร อัตราค่าใช้พื้นที่ 5,000 บาทต่อเดือน
2. ระยะเวลาและสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

<< อ่านประกาศ>>