วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวทุนการศึกษา

ผลการคัดเลือกนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิ Blooming Junipe

ตามที่ มูลนิธิ Blooming Juniper มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือนักศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้ง 5 คณะ จนสำเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตร

โดยให้คณะกรรมการทั้ง 5 คณะ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลการคัดเลือกนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิ Blooming Juniper มีรายชื่อต่อไปนี้

1. ผู้ได้รับการคัดเลือกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 ทุน
1.1 นายชินวัตร เทพภูเขียว สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1.2 นายเสฎฐวุฒิ พรหมทอง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 นางสาวสาวิตรี มูลตรีโคตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
1.4 นายธีรดนย์ ยมโคตร สาขาวิชาการกีฬาและการออกกำลังกาย

2. ผู้ได้รับการคัดเลือกคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 ทุน
2.1 นายนิติกร นานอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.2 นางสาววรัญญา ดาหอม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

3. ผู้ได้รับการคัดเลือกคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 ทุน
3.1 นายศิรศักดิ์ วงคำโสม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
3.2 นางสาวณฐิกา บุญมาตร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

4. ผู้ได้รับการคัดเลือกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 4 ทุน
4.1 นางสาวปาลีรัตน์ พงษ์คำพันธ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4.2 นางสาวสุมินตรา แสงธรรม สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษฯ
4.3 นางสาวสุภาวิตา นิตย์นรา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4.4 นางสาวอรอนงค์ ศรีประเสริฐ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

5. ผู้ได้รับการคัดเลือกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 ทุน
5.1 นางสาวชลธิชา มูลชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษาขอแจ้งให้นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิ Blooming Juniper ตามประกาศนี้ ไปรายงานตัว ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่ เวลา 09.00 –16.00 น. ณ ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์

เว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi