ข่าวทุนการศึกษา

ขอเชิญ นศ.ปี 2 และ 3 สมัครร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ไปเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างประเทศ 30 วัน


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 สมัครและคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พัฒนาความสามารถทางด้านภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นระเวลา 30 วัน ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563

นักศึกษาที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการคัดเลือก ต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นปี่ที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีจำนวนทุน คณะครุศาสตร์ 14 ทุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 ทุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 ทุน คณะวิทยาการจัดการ 15 ทุน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ทุน และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น 1 ทุน ต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และไม่เคยได้รับทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากลมาก่อน

ผู้สนใจสมัครทางออนไลน์ได้ที่ คลิกลิงค์สมัครออนไลน์ หรือจะสแกน QR Code สมัคร ได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 13 ธันวาคม 2562 คลิกอ่านประกาศโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล 2563

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi