วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวทุนการศึกษา

ผลการคัดเลือกนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา พลตำรวจตรีอรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร

ตามที่ พลตำรวจตรีอรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร อดีตเลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้เปล่าตลอดหลักสูตรให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้ง 5 คณะๆ ละ 1 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อปีการศึกษา โดยให้คณะกรรมการทั้ง 5 คณะ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ผู้ได้รับการคัดเลือกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ
นางสาวกุลสตรี นามวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. ผู้ได้รับการคัดเลือกคณะครุศาสตร์ คือ
นายวรวัฒน์ บุญกอบ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย
3. ผู้ได้รับการคัดเลือกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ
นายธนา พินธุกร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4. ผู้ได้รับการคัดเลือกคณะวิทยาการจัดการ คือ
นางสาวเนตรชนก หาแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
5. ผู้ได้รับการคัดเลือกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ
นางสาวกรรณิการ์ ทาบุญเรือง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

กองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษา จึงขอแจ้งให้นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา พลตำรวจตรีอรรถฤกษณ์ ธารีฉัตร ตามประกาศนี้ ไปรายงานตัว ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์

เว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi