ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การจัดการเรียนการสอน และการสอบ ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่สถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการสอบการฝึกอบรมหรือกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรคอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศการจัดการเรียนการสอน และการสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคพิเศษภาคเรียนที่ 1/2564 ของระดับปริญญาตรีและการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยให้จัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ และปรับวิธีการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้การจัดการศึกษามีความต่อเนื่องและมิให้เกิดผลกระทบต่อนักศึกษา
2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา การฝึกภาคสนามหรือการฝึกงานทุกรูปแบบ ให้สาขาวิชา พิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการฝึกงานหรือฝึกภาคสนามเป็นการมอบหมายให้นักศึกษาจัดท าโครงงาน หรืออาจให้มีการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์หรือจัดกระบวนวิชาทดแทน หรือวิธีการอื่นใดตามที่เห็นสมควรที่สามารถได้ผลลัพธ์การเรียนรู้เทียบเคียงกับที่หลักสูตรก าหนด
3. ให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการสอบเองตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อาจารย์ผู้สอนสามารถปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลได้ตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยขอให้คงความครบถ้วนของการวัดสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 ทั้งนี้ขอให้สื่อสารกับนักศึกษาให้เข้าใจถึงความจำเป็นส าหรับการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
4. การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การสอบเค้าโครง สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สอบวัดคุณสมบัติเป็นต้น ให้สาขาวิชา/คณะสามารถปรับรูปแบบการสอบได้ โดยอาจจะใช้วิธีการสอบผ่านระบบออนไลน์ หรือระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) เป็นต้น
5. การส่งผลการเรียนให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2564
6. ให้คณะ ศูนย์ สำนักฯ และอาจารย์ผู้สอนแนะนำนักศึกษาให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ชุมชนที่มีการระบาดและงดกิจกรรมดำเนินการใด ๆ ที่รวมกลุ่มทุกประเภท
7. กรณีมีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi