วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0046/2566 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566ได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ และศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 8 ร้าน และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการโดยการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จึงประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ จำนวน 2 ราย ดังนี้
ลำดับที่ 1 นางสาวณิชารีย์ แสนราช ได้รับคัดเลือกให้ประกอบการล็อคที่ 1
ลำดับที่ 2 นางสาวสิริวิมล ราชโยธา ได้รับคัดเลือกให้ประกอบการล็อคที่ 2
ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ ที่ได้รับการคัดเลือกมาทำสัญญาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องงานกิจการพิเศษ
และสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องชำระค่าหลักประกันสัญญาและประกันความเสียหาย ในวันทำสัญญาเป็นเงินสด จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
และให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอย่างเคร่งครัด กรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่มาดำเนินการทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะยกเลิกผลการคัดเลือก

<<อ่านประกาศ>>