ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี และผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีและผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 และจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในตำแหน่งคณบดี พ.ศ. 2548 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
เพื่อให้ได้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีและผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี และผลงานของมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก จำนวน 5 คน
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีและผลงานของมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
1. คุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก มีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
(2) มีความรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารภาครัฐหรือเอกชน และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
(3) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ตามสมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่
2. ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3. ระยะเวลาและสถานที่เสนอชื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกำหนดให้มีการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี และผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักฤกษ์) ตามใบเสนอชื่อท้ายประกาศ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
3.1 งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
3.2 สำนักงานคณบดีทุกคณะ
3.3 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ให้หน่วยงานตามข้อ 3.1 , 3.2 และ 3.3 รวบรวมเอกสารการเสนอชื่อส่ง ณ งานธุรการและงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

<< อ่านประกาศ >>