วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศ การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงออกประกาศ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ผู้ที่ยังไม่เข้าสอบ และผู้ที่ดำเนินการสอบไม่สำเร็จ เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ดังนี้

<<อ่านประกาศ>>