ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

<<อ่านประกาศ>>