ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลยร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ยกระดับสินค้าโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

พิธีเปิด มี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโอท๊อปจังหวัดเลย นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับ OTOP  ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

กิจกรรมโอทอปสัญจร เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ และยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเลย โดยมีเป้าหมายในการจัดกิจกรรมทั้งหมด 8 ครั้ง 15 จังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความความรู้และความเข้าใจในการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยวทให้กับผู้ประกอบการ OTOP และให้คําปรึกษาเบื้องต้นในการแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมกิจกรรม

พร้อมทั้งรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการที่ขอรับบริการตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปีงบประมาณ 2562 เป็นการบูรณาการดำเนินงานในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรในการผลิต การต่อยอดในด้านการเงินทุนสนับสนุน และการตลาดเพื่อให้ผู้ประกอบการ OTOP สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของตลาด สร้างความแตกต่าง เพิ่มมูลค่า และแข่งขันในตลาดระดับต่างๆ ได้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2562

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi