ข่าวกิจกรรม โครงการ

งานตรวจสอบภายใน มรภ.เลย จัดงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM Day ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM Day ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภักเลย จัดโครงการ “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM Day” ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินเชิง แก้วก่า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรายได้และะสิทธิประโยชน์ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินเชิง แก้วก่า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรายได้และะสิทธิประโยชน์ กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง และจะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ หากทุกหน่วยงานมีการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ จะทำให้งานที่รับผิดชอบ  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดโครงการครั้งนี้เป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายใน เป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริม  สนับสนุน  ให้เกิดการพัฒนาการดำเนินการจัดการความรู้จากระดับหน่วยงาน  ไปสู่ระดับองค์กร ยังเป็นการขับเคลื่อนให้งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สำเร็จลุล่วง  เป็นไปตามตัวบ่งชี้ การกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และการกำกับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ

การจัดโครงการยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดทำองค์ความรู้ของคณะ ศูนย์ สำนัก ไปสู่หน่วงานอื่น มีหน่วยงานที่เข้าร่วมนำเสนอการจัดการความรู้  จำนวน 13 หน่วยงาน แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ระดับ เป็นการแข่งขันของหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า จำนวน 7 หน่วยงาน และ การแข่งขันของหน่วยงานระดับสำนัก สถาบัน และกอง จำนวน 6 หน่วยงาน หน่วยงานที่ชนะเลิศ (Best Practice) จะถูกนำมาเป็นแบบอย่าง  ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ การจัดโครงการปฏิบัติตามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19 ผ่านระบบวิดีโอออนไลน์

คลิกชมภาพการเปิดโครงการ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi