ข่าวกิจกรรม โครงการ

ราชภัฏเลยเปิดตลาด Creative Market สร้างสรรค์เศรษฐกิจเลย 4.0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ Creative Market : Creative Walking Street ภายใต้โครงการ Innovation Hubs สร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายบาย 4.0          อาจารย์วรรณวิศา นครขวาง โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐาน นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Cerative Economy) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและรับผิดชอบ ในการดำเนินโครงการเพื่อดำเนินกิจกรรมของศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ (UCCN Hubs) University Creative Counsel Network

โครงการ Creative Market เป็นการเปิดพื้นที่ให้นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ ชุมชน นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าและบริการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ได้จริง ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ UCCN ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย จัดโครงการ Creative Market : Creative Walking Street “ไอเดียเด็ด เฮ็ดเลยแน้ว” โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักวิจัย นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ ชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับการออกแบบ คิดค้น รูปแบบที่แปลกใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ ให้มีพื้นที่ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เปิดช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ให้เป็นที่รู้จักในจังหวัดเลย และพื้นที่ใกล้เคียง ให้นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ ชุมชน และผู้บริโภคได้พบปะ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด มุมมองใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม การนำเสนอผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้า เชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนาจากนักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้ประกอบการ ชุมชน ทั้งหัตถกรรม และอุตสาหกรรม จำนวน 20 ราย เพื่อให้กลุ่มผู้บริโภคสินค้าในพื้นที่จังหวัดเลยและใกล้เคียง มาเลือกชมและซื้อสินค้าภายในงาน รวมถึงมีการ Work shop และการแสดงของวัฒนธรรมในท้องถิ่น

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi