ม.ราชภัฏเลย นำวิชาการวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 6 เดือน ยกระดับรายได้ชุมชนยั่งยืนเพิ่มขึ้น


กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เผยผลการดำเนินงานโครงการแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อหการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 ยกระดับผลิตภัณฑ์โอท๊อป สร้างผู้ประกอบการใหม่ ยกระดับรายได้ชุมชน เพิ่มขึ้น

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย  อธิกาบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธษนกล่าวเปิดการรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน โครงการแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยลายราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษา  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการ งบประมาณ 30 กว่าล้านบาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  พระพินิจ  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น จำนวน 30 กว่าล้านบาท

ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  มีโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น โครงการยกระดับสินค้าโอท๊อป โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น  โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนจากการท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าชายแดน การลงทุนในลุ่มน้ำโขงและน้ำชี  โครงการยกระดับเศณษฐกิจประตูสู่อินโดจีนและคุณภาพชีวิตของชุมชนยั่งยืนด้านเกษ๖รและอาหารปลอดภัย  โครงการศูนย์โลจิสติกส์และการค้าชายแดนจังหวัดเลย โครงการยกระดับผู้ได้รับการรับรองคุณวุติวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือและแรงงานแห่งชาติเพิ่มขึ้น วิธีการดำเนินงาน  และผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู มีโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจังหวัดเลย และโรงเรียนชายแดน  โครงการพัฒนาหรือแก้ปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษา  โครงการบ่มเพาะด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านสหกิจศึกษา  โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้เประกอบการรุ่นใหม่ Start Up

และยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการจัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านแผนและงบประมาณ และทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้

แบ่งการทำงานเป็น3 ระยะ ระยะที่ 1 ระยะต้นน้ำ โดยการสร้างความเข้าใจ วิเคราะห์ปัญหาและวางแนวทางแก้ไขปัญหา ให้ตรงกับความต้องการของชุมนและท้องถิ่น ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ เครื่องมือ รูปแบบ วิธีการให้กับคนในชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   ระยะกลางกลางน้ำ การพัฒนาอบรม ส่งเสริมชุมชนให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา มีการประเมินความสามารถ สมถรรนะ ทดสอบนำเสนอสินค้าสู่ตลาด  และระยะปลายน้ำ การวิเคราะห์ สรุปผล ประเมินผลงานดำเนินงาน นำเสนอโครงการ และรายงานผลการดำเนินงาน ผลโครงการแต่ละโครงการมีภาพรวมร้อยละเกิน 60

แบ่งการทำงานเป็น3 ระยะ ระยะที่ 1 ระยะต้นน้ำ โดยการสร้างความเข้าใจ วิเคราะห์ปัญหาและวางแนวทางแก้ไขปัญหา ให้ตรงกับความต้องการของชุมนและท้องถิ่น ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ เครื่องมือ รูปแบบ วิธีการให้กับคนในชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   ระยะกลางกลางน้ำ การพัฒนาอบรม ส่งเสริมชุมชนให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา มีการประเมินความสามารถ สมถรรนะ ทดสอบนำเสนอสินค้าสู่ตลาด  และระยะปลายน้ำ การวิเคราะห์ สรุปผล ประเมินผลงานดำเนินงาน นำเสนอโครงการ และรายงานผลการดำเนินงาน ผลโครงการแต่ละโครงการมีภาพรวมร้อยละเกิน 60

การรายงานผลดำเนินงานครังนี้ มีการบรรยายพิเศษเรื่อง แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น โดย ดร.นงรัตน์  อิสโร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเปิดให้แลกเปลี่ยนข้อมูลผลการดำเนินการของผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi