การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564

<<อ่านประกาศ>>

<<คู่มือการสอบ>>