วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 8/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 8/2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธาน มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม และผ่านวีดีโอวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

ที่ประชุมรับรายงานงบประมาณรายได้ และงบประเมาณแผ่นดิน ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าตอบแทน สวัสดิการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพน้กงานในสถาบันอุดมศึกษาไตรมาสที่ 3 รายงานสถานภาพของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรใหม่ และลหักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556-2564 รายงานการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ กรณีขอเปลี่ยนแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 สาขาวิชาการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559 และรายงานผลการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แทนตำแหน่งที่ว่าง การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แทนตำแหน่งที่ว่าง การขออนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี การขออนุมัติปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร การพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น การพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563

และวาระข้อเสนอแนะเชิงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi