ขอเชิญบุคคลากรสายสนับสนุนร่วมประกวด “สร้างมูลค่าจากขยะอินทรีย์”

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน สม้ครเข้าร่วมประกวด “สร้างมูลค่าจากขยะอินทรีย์” พร้อมรับเงินรางวัลทีมชนะเลิศ

เงื่อนไขการสมัคร
1. ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการต้องเป็นบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างความรู้และจิตสำนึกในการคัดแยกขยะเพื่อนำไปสู่กระบวนการ Waste Management”
2. บุคลากรที่สนใจจพต้องมีสมาชิกในทีมจำนวน 2-7 คน โดยตั้งชื่อทีม และสถานที่จัดทำโครงการประกอบการสมัคร
3. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของแต่ละทีมและแจ้งให้แต่ละทีมทราบ
4. ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2564

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทร. 41117, 41118

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi