วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 1

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการปรับตัวและการดำเนินชีวิตในยุคโลกเปลี่ยนแปลง แก่บัณฑิตที่เข้าฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 1 บัณฑิตครุศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต และวิศวกรรมบัณฑิต

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 06.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 รุ่นที่ 1 มี บัณฑิตครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต และวิศวกรรมบัณฑิต โดยบัณฑิตต้องเข้าจุดคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค-19) ด้วยขุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) บัณฑิตที่มีผลตรวจเป็นลบ หรือขึ้น 1 ขีด เข้ารายงานตัวเข้าฝึกซ้อม

เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการปรับตัวและการดำเนินชีวิตในยุคโลกเปลี่ยนแปลง แก่บัณฑิตที่เข้าฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 1 บัณฑิตครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต และวิศวกรรมบัณฑิต จากนั่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา พรหมเทศ ประธานการฝึกซ้อมพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แจงระเบียบปฏิบัติ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่เข้าพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

เวลา 10.00 น. บัณฑิตแยกกลุ่มฝึกซ้อมตามกลุ่มย่อย จุดที่ 1 หอประชุมขุมทองวิไล จุดที่ 2 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น จุดที่ 3 ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

คลิกชมภาพพิธีเปิด
แยกฝึกซ้อม จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi