วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาคารชุด ครั้งที่ 2/2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีอาคารชุดเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เข้าพักอาศัย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและการบริหารอาคารชุด และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) มหาวิทยาลัยจึงประกาศห้องพักอาคารชุดว่าง เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ ที่สนใจยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัย ดังนี้
1. ประเภทห้องชุด 1 ห้องนอน จำนวน 2 ห้อง
2. ประเภทห้องชุด 2 ห้องนอน จำนวน 1 ห้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ ที่สนใจยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัย ดังนี้
1. ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ ยื่นความประสงค์ขอเข้าพัก (แบบ 1) ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 กันยายน 2564 โดยให้นำหลักฐานมายื่นความประสงค์ขอเข้าพักดังนี้
(1) สำเนาทะเบียนสมรส (กรณียื่นขอพักห้องชุด 2 ห้องนอน) จำนวน 1 ฉบับ
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(3) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
2. งานบริหารงานบุคคลจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นความประสงค์ขอเข้าพัก
3. คณะกรรมการจะพิจารณาจัดให้เข้าพักและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักต่อไป
4. ผู้มีสิทธิเข้าพักอาคารชุด ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ (ตามข้อ 4 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและการบริหารอาคารชุด ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554)
5. ผู้ที่ยื่นความประสงค์ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารอาคารชุด
จะขึ้นบัญชีสำรองไว้ ถ้ามีผู้สละสิทธิ์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด จะพิจารณาให้เข้าพักตามลำดับบัญชีรายชื่อสำรองที่ขึ้นบัญชีไว้

<<อ่านประกาศ>>