วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง เปลี่ยนแปลงการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 นั้น
อาศัยอำนาจตามความมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ทาง www.lru.ac.th หรือโทรสอบถามได้ที่ 042-835224 – 8 ต่อ 41115 ,41135

<<ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ>>
<<ตารางรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ>>
<<รายละเอียดการสอบ>>