วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาผู้มีพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษเพื่อรับทุนการศึกษา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0277/2565 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษา ผู้มีพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษเพื่อรับทุนการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเข้าสู่บทเรียน และทดสอบหลังบทเรียนด้วยชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discoveries แล้วนั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีพัฒนาการด้านการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อรับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก มีรายชื่อต่อไปนี้

<<อ่านประกาศ>>