วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 21 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล

ต่อมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา และ ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวางที่โต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ่านรายงานการจัดพิธีการรับสนองพระบรมราชโองการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายบังคม 3 ครั้ง รับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเลยกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ และถวายไทยธรรม กรวดน้ำรับพร

หลังเสร็จพิธี กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและร่วมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บรรยากาศก่อนประกอบพิธี
บรรยากาศประกอบพิธี
เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถวายไทยธรรม กรวดน้ำรับพร
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
บรรยากาศมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi